1 - Informació comptable i pressupostària


35 - Es publiquen els Pressupostos i Modificacions aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.

5- Memòria Explicativa Pressupostos 2016

6- Bases d'execució del pressupost 2016

7- Resum general per àrea de despesa pressupost 2016

8- Estat d'ingressos pressupost 2016

1- Memòria Explicativa Pressupostos 2017

2- Bases d'execució del pressupost 2017

3- Resum general per àrea de despesa pressupost 2017

4- Estat d'ingressos pressupost 2017


36 - Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).

No n'hi ha


37 - Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no n'hi ha, s'indicarà això expressament a la web)

1- Informe d'Estabilitat i Deute 2014


38 - Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).


39 - Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

1- Indicadors Pressupostaris


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia