2 - Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'ajuntament


7 - S'especifiquen els diferents òrgans de govern i respectives funcions (inclosos, si escau, Juntes de Districte o Barris).

1- Alcalde/ssa


8 - S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web).

No n'hi ha


9 - Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treballs (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web).

No n'hi ha RLT


10 - Està aprovada i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.


11 - Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.

1- Inventari de vehicles de l'Ajuntament de Sant Josep


12 - Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.

1- Drets Reals

2- Béns immobles

3- Víes Públiques

4- Altres Béns


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia