3 - Grau de compromís envers la ciutadania


30 - Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana (si no existeix, s'indicarà expressament en la web).

No n'hi ha


31 - Hi ha i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme ...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament en la web).

No n'hi ha


32 - Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals.

No n'hi ha


33 - Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/es.

No n'hi ha


34 - Hi ha i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia