2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals


40 - Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/No habitants)).


41 - Despesa per habitant (obligacions reconegudes netes/No habitants)).


42 - Inversió per habitant (obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII)/No habitants)).


43 - Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365/Drets reconeguts nets)).


44 - Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial HAP/2012/2015) (Si no els hagués s'indicarà expressament al web)

1- Informe Morositat 3t 2015


45 - Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.

1- Evolució del deute


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia