1 - Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics


50 - Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.

1- Urbanisme


51 - Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.

No n'hi ha


52 - Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament en la web).

No n'hi ha


53 - Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.

No n'hi ha


54 - Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

No n'hi ha


55 - Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl.

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia