4 - Obres públiques, urbanisme i infraestructures


61 - S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).

No n'hi ha


62 - Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

No n'hi ha


63 - Inversió en infraestructures per habitant: Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6 -i en el nostre cas també el 7-) en infraestructures / Nº habitants.

No n'hi ha


64 - Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/Ingressos totals. (s'indicaran en la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia