2 - Contractes, convenis i subvencions


68 - Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.

No n'hi ha


69 - Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).

No n'hi ha


70 - Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web)

No n'hi ha


71 - Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

No n'hi ha


72 - Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.

No n'hi ha


73 - Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia