4 - Informació econòmica i pressupostària


77 - Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.

No n'hi ha


78 - Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

1- Pressupost 2016


79 - Es publiquen els comptes anuals/compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).

1- Indicadors Financiers i Patrimonials


80 - Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.

No n'hi ha


 

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia